Dienstenwet

Dienstenwet

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De vennoten en medewerkers van het kantoor JAEKEN STEYVERS ADVOCATEN oefenen hun praktijk uit in een vennootschap onder firma (VOF).

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0684.938.576 Het BTW-nummer is BE0684.938.576

Het kantoor is gevestigd te 3680 MAASEIK, Hamontweg 35 (België)

ADVOCATEN - BEROEPSORDE

Alle advocaten oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie Limburg. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hen terecht.

Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie Limburg, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.

IDENTIFICATIEPLICHT

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

CONTRACTUELE RELATIE

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten.

ERELONEN EN KOSTEN

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel.

Bij aanvang van de samenwerking maken wij een concrete inschatting van kosten en erelonen. Wij werken steeds aan concurrentiele tarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat.

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. 

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN factureert haar diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.

Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen. Bij wanbetaling kan JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen

CONFIDENTIALITEIT

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

INFORMATIE EN KLACHTEN

Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht per post op het adres, Hamontweg 35 te 3680 MAASEIK via telefoon op het nummer 089/86.45.89 via e-mail op het adres secretariaat@jsadvocaten.be

GESCHILLEN

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Identificatieplicht

In navolging van de Europese richtlijn van 4 december 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de identificatie- en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties sinds februari 2004 uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.

Op basis van artikel 21 § 1 van de Wet van 18 september 2017 is een advocaat wettelijk verplicht om, in bepaalde omstandigheden, de identiteit van zijn cliënt te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebron en het bewijs ervan te bewaren.

Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Privacy beleid

Artikel 1 -  Algemene beginselen

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar cliënteel en partners van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de bestaande privacywetgeving hieraan stelt.

De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.

U (de betrokkene) wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Wanneer JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN voornemens zou zijn om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN de betrokkene daarover de nodige informatie.

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN wenst te benadrukken dat de betrokkene nooit de verplichting heeft om de verwerkte gegevens te verstrekken aan JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten zoals vermeld in deze verklaring ziet VOF JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN, gevestigd te 3680 MAASEIK, Hamontweg 35, zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2 -  Gegevens van de betrokkene

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene rechtstreeks door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail en/of het contactformulier op haar website. Zo worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN:

 • naam;
 • contactinformatie (adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);
 • de gegevens die staan vermeld op uw identiteitskaart;
 • betaalinformatie;
 • btw-nummer.

Artikel 3 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van de betrokkene en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Artikel 4  -  Bewaring van gegevens

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Dat betekent dat de persoonsgegevens na een laatste interactie met JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN gedurende een redelijke periode kunnen bijgehouden worden om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Wanneer de persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigd of verwijderd worden.

Artikel 5 - Finaliteit en wettelijke basis

Persoonsgegevens die door JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN worden verwerkt, worden uitsluitend door JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN gebruikt voor volgende doeleinden:

 1. het verstrekken van gevraagde diensten;
 2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. de verzending van haar nieuwsbrief en informatie over seminaries.

De werking van die persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, of om voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen (doeleinde 1);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (doeleinde 2);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN of van een derde (doeleinde 3).

Artikel 6 -  Proportionaliteit

De persoonsgegevens van de betrokkene die door JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens van de betrokkene zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig bijgewerkt.

Artikel 7 -  Rechten van de betrokkene

De betrokkene waarvan de persoonsgegevens wordt verwerkt heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens die door JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN worden verwerkt.

De betrokkene heeft eveneens in bepaalde gevallen het recht om JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de betrokkene niet meer worden gebruikt.

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN is alleen verplicht de gegevens van de betrokkene te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN de gegevens gebruikt.

De betrokkene heeft tot slot in bepaalde gevallen het recht om JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN te verzoeken de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen die verwerking en de persoonsgegevens over te dragen.

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN verstrekt de betrokkene onverwijld informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Een verzoek tot inzage of de uitoefening van een ander recht kan worden gericht aan secretariaat@jsadvocaten.be

Artikel 8 -  Ontvangers van persoonsgegevens

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN deelt de verkregen persoonsgegevens niet met derden die de persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij de betrokkene daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN kan de persoonsgegevens voor andere doeleinden slechts delen met derden in de volgende gevallen:

 • Dienstverleners

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen voor JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens of deze moeten verwerken. De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt door dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor die dienstverlening.

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en de beveiligingsvereisten met betrekking tot die persoonsgegevens.

 • Wettelijke vereisten

JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN kan de verwerkte persoonsgegevens aan derden overmaken als zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als JAEKEN & STEYVERS ADVOCATEN te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke verwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 -   Klachten, vragen en opmerkingen

Indien de betrokkene klachten heeft over onder meer de manier waarop zijn of haar persoonlijke gegevens werden verwerkt heeft hij of zij steeds het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens zijn terug te vinden op de volgende website:

https://www.privacycommission.be/nl/contact